Algemene voorwaarden PureTech BV (KBO-NR 0835.100.417)

JURIDISCHE VERHOUDING

1. Enkel deze Algemene Voorwaarden, de Bestelbon en eventueel de Raamovereenkomst beheersen de contractuele relatie tussen PureTech en de KLANT (hierna ook ‘Contract’). Naar de verwezenlijkingen binnen het Contract wordt hierna verwezen als de ‘Werken’.

2. Het Contract komt tot stand vanaf ondertekening van de Bestelbon door de KLANT. Hierdoor erkent de KLANT zowel deze Voorwaarden, de Bestelbon en eventueel de Raamovereenkomst grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp ervan. Eventuele factuurvoorwaarden van de KLANT gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de KLANT, ook niet aanvullend.


UITVOERING

3. PureTech verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.

4. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor PureTech, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.

5. De KLANT bezorgt PureTech in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle informatie en documentatie die noodzakelijk geacht worden door PureTech voor het uitvoeren van het Contract. Indien deze niet tijdig aan PureTech zijn verstrekt, heeft PureTech het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de KLANT te factureren.

6. De KLANT is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de KLANT bezorgde informatie en documentatie rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

7. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten en worden als onherroepelijk aanvaard beschouwd indien de KLANT het betreffende Werk voorbehoudloos in gebruik neemt.

8. PureTech behoudt zich het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

9. PureTech heeft het recht beroep te doen op onderaannemers.

KLACHTEN

10. Elke klacht i.v.m. een Werk dient binnen de veertien (14) dagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

11. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

12. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft PureTech de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een passende schadevergoeding te betalen.

13. Elke vordering in rechte dient door de KLANT, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

14. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

15. PureTech zal in het kader van de uitvoering van het Contract optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens van de KLANT nodig voor het klantenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, e-mailadres en GSM-nr van de contactpersoon. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie m.b.t. diensten of producten die in de lijn liggen van het Contract. Ze zullen door PureTech voor geen enkel ander doel gebruikt worden noch gedeeld worden met enige derde partijen waarmee er geen contractuele relatie is. PureTech zal deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie. De KLANT heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie. De KLANT kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De gegevens van de KLANT worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.

16. Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

INTELLECTUELE EIGENDOM

17. De KLANT erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de Werken uitsluitend berusten bij PureTech, en verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zal doen. De levering van Werken strekt niet tot overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

18. De KLANT verkrijgt vanaf de integrale betaling van de vergoeding voor de Werken een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht van de Werken ten behoeve van de eigen onderneming. Tot dan is enkel een gebruik als test toegelaten.

19. De KLANT erkent dat PureTech de bestaande knowhow en ervaring verder zal uitdiepen tijdens het Contract, en aanvaardt dat PureTech deze knowhow en ervaring ook voor andere klanten en overeenkomsten kan en mag aanwenden.

20. Niets belet PureTech om prestaties te verrichten voor derde partijen, gelijkaardig als de prestaties voor de KLANT of om verwezenlijkingen te bereiken gelijkaardig aan de Werken.

PRIJS

21. De prijzen worden bepaald in de Bestelbon. De opgegeven prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW en eventuele andere kosten (zoals verplaatsing- en verblijfkosten).

22. De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

23. De prijzen in de Bestelbon zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de samenwerking wijzigingen 

voordoen, behoudt PureTech zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen, en de KLANT aanvaardt dit indien dit geen prijsstijging inhoudt van meer dan 5%.

24. Alle werken die niet voorzien zijn en in samenspraak werden uitgevoerd door PureTech worden aanzien als meerwerk en worden afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.


FACTUURVOORWAARDEN

25. Alle facturen van PureTech zijn verschuldigd binnen de dertig (30) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de KLANT elektronisch (per e-mail) verzonden.

26. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

27. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft PureTech het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.

28. De KLANT dient de facturen van PureTech, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

AANSPRAKELIJKHEID

29. Ingeval van een fout is PureTech vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura van de fout.

30. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn bedraagt de schadevergoeding waartoe PureTech kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de KLANT aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is de KLANT niet toegestaan, betalingen van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

31. PureTech zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving, verlies van gegevens, reputatie of cliënteel, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of schade aan derden.

32. PureTech is niet aansprakelijk voor de handelingen of voor het nalaten te handelen van derden waarmee wordt samengewerkt of voor de prestaties geleverd door derden, waarop PureTech een beroep doet.

33. PureTech is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering als gevolg van overmacht (zoals ongevallen, stakingen of acties in het kader van arbeidsconflicten bij de KLANT en overige niet aan PureTech toerekenbare externe problemen).

NIET-AFWERVINGSBEDING

34. De KLANT verbindt er zich onherroepelijk toe noch direct noch indirect werknemers of zelfstandige medewerkers van PureTech in dienst te nemen. Deze bepaling geldt tot één jaar na het einde van het Contract. Ook zal de KLANT noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (in de ruimst mogelijk zin) bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de KLANT aan PureTech een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 12 maanden bruto vergoeding, oftewel de potentieel voorzienbare schade, die PureTech het laatst betaalde aan de afgeworven persoon.

SLOTBEPALINGEN

35. Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

36. De hiërarchie tussen de toepasselijke afspraken geldt als volgt (in volgorde van belangrijkheid): ondertekende Bestelbon, eventuele Raamovereenkomst en dan Algemene Voorwaarden PureTech. Alle afspraken gemaakt in de eventuele Raamovereenkomst zijn dus van toepassing, behalve indien ze tegenstrijdig zijn met een bepaling van de ondertekende Bestelbon. De Algemene Voorwaarden van PureTech zijn van toepassing behalve indien deze voorwaarden tegenstrijdig zijn met een bepaling van de ondertekende Bestelbon of een bepaling van de eventuele Raamovereenkomst. De Algemene Voorwaarden PureTech zijn met andere woorden suppletief recht in de contractuele verhouding tussen PureTech en de Klant.

37. Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zulk een wijziging

38. PureTech is – in tegenstelling tot de KLANT – gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of gedeeltelijke over te dragen aan derden zonder toestemming van de KLANT.

39. Zo enige bepaling van dit Contract geheel of ten dele onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze overeenkomst verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partij.

40. Een eventueel in gebreke blijven van PureTech om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

41. Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.

42. PureTech is gerechtigd om:

  • 42.1. deze algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene Voorwaarden;
  • 42.2. in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de KLANT als een referentie;
  • 42.3. de Werken te gebruiken in de portfolio van gerealiseerde werken.

v20230926

PureTech BV

Herengracht 16
3665 As, België

BTW: BE0835.100.417
IBAN: BE05 7350 2821 6375
BIC: KREDBEBB

Alle rechten voorbehouden. © 2024 PureTech